ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 มิถุนายน 2561

0
389

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

เวลา ภารกิจ สถานที่
08.45 น. นายสันติ เหล่าบุณสเงี่ยม รอง ผวจ.ขก.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด โรงแรมอวานี ขอนแก่น
09.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบาย โครงการรู้เท่าทันสื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดขอนแก่น โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น
11.30 น. นายสันติ เหล่าบุณสเงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกลไกสนับสนุนระดับจังหวัดตามโครงการ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ
13.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครขอนแก่น

 

ใส่ความเห็น