จังหวัดขอนแก่น ประชุมเครือข่าย 26 อำเภอ ในการร่วมจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบตามแนวทางจังหวัดสะอาด

0
523
วันนี้ (11 ก.ค. 60) ที่ขอนแก่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบตามแนวทางจังหวัดสะอาด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ ประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นายก อปท. และแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 26 อำเภอ กว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม
นายยงยุทธ ชำนาญรบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล ในการจัดการขยะต้นทางตั้งแต่ครัวเรือน มีอำเภอเข้าร่วมทั้ง 26 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 224 แห่ง เข้าร่วมแล้ว 192 แห่ง มีหมู่บ้านทั้งหมด 2,231 หมู่บ้าน ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการจัดการขยะแล้ว 1,275 หมู่บ้าน มีการซื้อขายขยะสะสม 7.5 ล้านบาท จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว 207 ราย ขยะลดลงในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2560 รวม 978 ตัน จากผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้จังหวดขอนแก่นได้รับคำชมเชยจากนายกรัฐมนตรีว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่สะอาด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการตามแผนที่กำหนด นำเสนอปัญหาและร่วมกันหาแนวทางวิธีการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจน เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและพัฒนาขยายผลหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมโครงการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองจัดการขยะต้นทางตามวาระจังหวัดและตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ใส่ความเห็น