กำหนดกิจกรรมการประกวดประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561

0
368

กำหนดกิจกรรมการประกวดประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561
ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

เวลา กำหนดการ
เวลา 07.00 – 08.30 น

 

เวลา 08.30 – 09.00 น

 

เวลา 09.00 – 11.00 น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –  จัดนิทรรศการผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ /ดีเด่น ณ บริเวณหน้าห้องมงกุฎเพชร

–  แสดงผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด/สถานศึกษา/สถานประกอบการ/ชุมชน

–  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น

ผู้แทนส่วนราชการ  เอกชน ท้องถิ่น  สมาชิก TO BE NUMBER ONE พร้อมกัน  ณ มงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ

–   คณะกรรมการติดตามประเมินผลงานในพื้นที่ เดินทางถึง  โรงแรมโฆษะ

–   แกนนำนักเรียนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก รร.ขามแก่นนคร 100 คน / รร.กัลยาณวัตร 100 คน

    ต้อนรับคณะกรรมการ ด้วยเพลง “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา”  (บริเวณจุดต้อนรับด้านนอกห้องประชุม) 

–   คณะกรรมการเข้าห้องประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE

–   การแสดงต้อนรับ ( 10  นาที )

    ชุดที่ 1  ชุด“พลังคน TO BE เราจะเก่งและดีไปด้วยกัน” โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น (เรือนจำกลางขอนแก่น / สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น/มทบ.23/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนกัลยาณวัตร)   เพลง “ ไม่มีอะไรไกลเกินฝันto be number one”

    ชุดที่ 2  ชุด “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดขอนแก่น”   เพลง  ” เก่งและดี To Be Number One”

–   พิธีกร (นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น/นายชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์  บ.CP ALL)

แนะนำคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/แขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

–       ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกุล  กล่าวต้อนรับ

–     ผู้บริหารหน่วยงานหลัก นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ประกอบ Power Point (เวลา 5 นาที)  ได้แก่

1.        นายสมศักดิ์  จังตระกุล       ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2.      นายอดิศักดิ์ มุ่งชู               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 25

3.     นายชิตชัย   สมอุปฮาดโดย   แรงงานจังหวัดขอนแก่น

4.     นายพีระ  อารีรัตน์             นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

–     นำเสนอวีดีทัศน์   (เวลา 5 นาที)

–     ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน นำเสนอ“บทบาทการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่นและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง” (ท่านละ 3 นาที)  ได้แก่

1.        การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  ในชุมชน  โดย  ปลัดจังหวัดขอนแก่น

2.      การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3.     การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น โดย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

4.     การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในระบบต้องโทษ โดย เรือนจำกลางขอนแก่น

5.     การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ด้านการประชาสัมพันธ์ โดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

6.     “อำเภอ TO BE NUMBER ONE MODEL” อำเภอกระนวน โดย นายอำเภอกระนวน

7.      “โครงการใครติดยายกมือขึ้น อำเภอภูผาม่าน” โดย นายอำเภอภูผาม่าน

 

เวลา กำหนดการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 11.00 น

 

เวลา 11.30 น

8.     การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลบ้านโต้น โดย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น

9.     สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น โดย สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางขอนแก่น

10.   ผู้ปกครอง เยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านสว่าง อำเภอซำสูง

–     ภาคีเครือข่ายต่างจังหวัด

ผู้แทนเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จากต่างจังหวัด กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น

–   คณะกรรมการซักถามปัญหา / ให้ข้อเสนอแนะ

–   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการติดตามประเมินผลงานในพื้นที่

–   คณะกรรมการ/หัวหน้าส่วนราชการ/เครือข่าย  ถ่ายภาพร่วมกัน (จำนวน 3 ชุด  ได้แก่

1. คณะกรรมการระดับจังหวัด / 2. คณะกรรมการระดับอำเภอ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE /

3. ภาคีเครือข่ายต่างจังหวัด )

–  คณะกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการของชมรม TO BE NUMBER ONE  ต้นแบบ/ดีเด่น     

    ( จำนวน 15  ชุด)

ชุดที่ 1  จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร

ชุดที่ 2  สถานประกอบการ ( บริษัทฟินิคซฯ)

ชุดที่ 3  สถานประกอบการ (บริษัทพานาโซนิคฯ)

ชุดที่ 4  สถานประกอบการ (บริษัทซีพี ออลล์ฯ)

ชุดที่ 5  สถานศึกษาระดับมัธยม ประเภทต้นแบบ (โรงเรียนขามแก่นนคร)

ชุดที่ 6  สถานศึกษาระดับมัธยม ประเภทดีเด่น (โรงเรียนกัลยาณวัตร)

ชุดที่ 7  สถานศึกษาระดับมัธยม (โรงเรียนศรีกระนวนพิทยาคม)  IDOL

ชุดที่ ชุมชน ประเภทต้นแบบ  (ชุมชนบ้านสว่าง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง)

ชุดที่ 9  ชุมชน ประเภทต้นแบบ  (ชุมชนบ้านดงกลาง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน)

ชุดที่ 1ชุมชน (ชุมชนบ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน)

ชุดที่ 11  เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น

ชุดที่ 12  โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง

ชุดที่ 13  สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

ชุดที่ 14  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น

ชุดที่ 15  เทศบาลนครขอนแก่น

 

–  เสร็จสิ้นการประกวด

–  คณะกรรมการประชุม และสรุปประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่

–  รับประทานอาหารกลางวัน 

******************

รายชื่อคณะกรรมการลงพื้นที่

1. นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต ประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงแรงงาน กรรมการ
3. นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
4. นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต กรรมการ

 

Download  1. กำหนดการจังหวัด(20 มิ.ย.61) 

ใส่ความเห็น