DINO แจ้งข่าว : การประชุมเครือข่าย 26 อำเภอในการร่วมจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบตามแนวทางจังหวัดสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

0
493

วันที่ 11 ก.ค.2560 เวลา 09.30 น. ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็น
ประธานเปิดประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบตามแนวทาง จังหวัดสะอาด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด
ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอำเภอ ประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นายก อปท. และแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 26 อำเภอ กว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม นายยงยุทธ ชำนาญรบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า

จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล ในการจัดการขยะต้นทางตั้งแต่ครัวเรือน มีอำเภอเข้าร่วมทั้ง 26
อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 224 แห่งเข้าร่วมแล้ว 192 แห่งมีหมู่บ้านทั้งหมด 2,231 หมู่บ้านปัจจุบันเข้าร่วมโครงการจัดการขยะแล้ว 1,275 หมู่บ้าน มีการซื้อขายขยะ
สะสม 7.5 ล้านบาท จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว 207 ราย ขยะลดลงในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2560 รวม 978 ตันจากผลสำเร็จของ
การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้จังหวดขอนแก่นได้รับคำชมเชยจากนายกรัฐมนตรีว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่สะอาด

ท่าน ผวจ.ขอนแก่น บอกว่าการกำจัดขยะต้นทาง หัวใจคือต้องระเบิดจากข้างใน ให้ชาวขอนแก่นร่วมด้วยช่วยกันจึงจะสำเร็จ DINO ขอเชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้
มหานครขอนแก่นเป็นจังหวัดสะอาด

ใส่ความเห็น