วันศุกร์, กันยายน 21, 2018
หน้าแรก ปฏิทินข่าว

ปฏิทินข่าว

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 21 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 21 กันยายน 2561   เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานพิธี  เปิดงาน "โครงการอ่านสานสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561" โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมืองขอนแก่น 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 10.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัด ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 11.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีปิดโครงการอบรมค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กองร้อย อส.จ.ที่ 1 ขอนแก่น บ้านหนองไผ่...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 20 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนงานประเมินผลผังเมืองรวม หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕  เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย พระบรมรูป ร.5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรและสหกรณ์ ห้องประชุม ปภ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 10.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุม คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ห้องประชุมเกษตรจังหวัดขอนแก่น 13.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ ห้องเสียงแคน  ชั้น 2...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 กันยายน 2561  เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. จังหวัดขอนแก่น จัดนิทรรศการตามรอยพ่อ 234++ “ศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 09.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดงานเผยแพร่ผลงานด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง อาคารอเนกประสงค์ แดน 1 เรือนจำกลางขอนแก่น 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.กล่าวต้อนรับพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลขอนแก่น 13.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุม คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดขอนแก่น ห้องแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 14.00 น. ผู้จัดโครงการอบรมโค้ชกีฬาบาสเกตบอล มูลนิธิ ASA Foundation  เข้าพบ ดร.สมศักดิ์...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 09.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการสิ่งปฎิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ ห้องอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน" คอนเวนชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตัดสินการประกวดตั้งชื่อลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 13.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงแรมราชาวดี ขอนแก่น 13.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ห้องบริรักษ์ 2 ชั้น  8 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีมอบ "เฮือนกาชาด" ...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 17 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์ 50 ปี แก่นครวิทยาลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 09.00 น. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น จัดเวทีรณรงค์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี  2561 “Smart Teen 4.0” ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น (ข้าง ร.8) 09.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานการประชุมเพิ่มศักยภาพต่างประเทศของจังหวัด  เพื่อรองรับการเป็นธนาคารอาเซียน:หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ห้องแก่นภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น 10.30 น. ดร.สมศักดิ์...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 16 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 07.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เดิน – วิ่ง รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2561 (วิ่งพักตับ) สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 15..30 น. ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผวจ.ขก.เป็นประธานแถลงข่าวโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (เวลา 14.30 น. กลุ่มพลังมวลชนเดินรณรงค์เชิญชวนร่วมงานโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น) สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ อ.เมืองขอนแก่น 16.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดนครปฐม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 15 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 11.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 14 กันยายน 2561

  ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักสื่อสารมวลชนสร้างสรรค์สื่อใหม่ในยุดิจิทัล โดยมี นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผอ.สปข.1 เป็นประธาน ห้องประชุมอเนกประสงค์ สปข.1 ขอนแก่น 08.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการมีงานทำ และมอบใบประกาศนียบัตรฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ อ.อุบลรัตน์ 09.00 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โรงเรียนศรีสุขสำราญ หมู่ที่ 2 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ 10.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.ขอนแก่น ครั้งที่...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 13 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.45 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 09.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ "ขอนแก่น - ลาวศึกษา" มนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน - ลาว ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี ขอนแก่น 10.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฎิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ห้องศรีจันทร์  2  โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 13.00 น. คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม กอช.ต้นกล้าการออม ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด...

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 12 กันยายน 2561

ปฏิทินข่าวจังหวัดขอนแก่นวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา ภารกิจ สถานที่ 08.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร  "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน"  โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 08.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นและการควบคุมงานและตรวจงานถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 09.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ห้องมงกุฎเพชร 2-3 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 09.30 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานประชุมประชาพิจารเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2563 ห้องแก่นเมือง  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอแก่น 10.00 น. ดร.สมศักดิ์...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ประวัติพระธาตุขามแก่น

ประวัติพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น                          พระธาตุขามแก่นเป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น องค์พระธาตุขามแก่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปตามถนนขอนแก่น...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น