วันศุกร์, กรกฎาคม 20, 2018
หน้าแรก รายการ prkhonkaen

รายการ prkhonkaen

video

รายการ PR.KHONKAEN โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

รายการ PR.KHONKAEN โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จนายชาญประเสริฐ  พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี     นายชาญประเสริฐ  พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี          รายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน 7อำเภอ...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 49 ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 49 ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร     นางสาวเพ็ญประภา แพงไทยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปีงบประมาณ 2561กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นตำบลศิลา อ.เมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ห้วงเดือนธันวาคม 2560-กันยายน 2561 - ภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น - กิจกรรมงานส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันสำคัญของโลก - กิจกรรมพิเศษ ด้านการศึกษา...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 48 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561ของจังหวัดขอนแก่น

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 48 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561ของจังหวัดขอนแก่น พิธีกร นายนาวิน รินทา ผู้ร่วมรายการ นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561ของจังหวัดขอนแก่น     นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ความพร้อมโครงการ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น (กธจ.) เพื่อติดตามผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและยุทธศาตร์ การพัฒนาจังหวัดปี 2561 ของจังหวัดขอนแก่น ผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี2561 ของจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด แบ่งโซนอย่างไร 26 อำเภอ การติดตามโครงการไทยนิยมยันขอนแก่น ผลการสอดส่อง ภาพรวมเกิน 80 % หมายเหตุ :...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 47 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 47 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน พิธีกร นางสาวยุราพร พวงแก้ว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ นายชิดชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน     นายชิดชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และคามมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ในฐานะเลขาคณะทำงานที่จะประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ ให้ประชาชนรับรู้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 25 ล้าน ฝึกทักษะทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ตำกว่า 30,000บาท/คน/ปี ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาตนเอง เป้าหมาย 8,300 คน การประสานข้อมูลกับคลังจังหวัด...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 46 โครงการ To Be NUMBER ONE ระดับประเทศปี 2561

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 46 โครงการ To Be NUMBER ONE ระดับประเทศปี 2561 พิธีกร นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ประเด็นรายการ โครงการ To Be NUMBER ONE ระดับประเทศปี 2561     นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be NUMBER ONE รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561...

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 45 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น บูรณาการงานบริการประชาชนเสมอภาค รวดเร็ว

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 45 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น บูรณาการงานบริการประชาชนเสมอภาค รวดเร็ว พิธีกร นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ นายชำนาญ ทองดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น บูรณาการงานบริการประชาชนเสมอภาค รวดเร็ว     นายชำนาญ ทองดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น ห้องชั้นล่างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับข้อเสนอแนะประชาชน ตามนโยบาย คสช. และทำน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนงาน คือ ส่วนงานรับเรื่องร้องทุกข์,ส่วนงานบริหารข้อมูลข่าวสาร,ส่วนงานบริการประชาชน,ส่วนงานปฏิบัติการในพื้นที่,ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เปิดโอกาสให้ประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ 5 ช่องทาง...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 44 ความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขอนแก่นเวทีที่ 3 ที่เรียกว่า เวที “ปรับเปลี่ยนความคิด” น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 44 ความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขอนแก่นเวทีที่ 3 ที่เรียกว่า เวที “ปรับเปลี่ยนความคิด” น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พิธีกร นางสาวยุราพร พวงแก้ว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ ความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขอนแก่นเวทีที่ 3 ที่เรียกว่า เวที “ปรับเปลี่ยนความคิด” น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่านโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่นเวทีขับเคลื่อนระดับตำบลฯโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นเวทีที่ 3 ที่เรียกว่า เวที “ปรับเปลี่ยนความคิด” น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติภายใต้”วิถีไทยวิถีพอเพียง”ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ผูกมิตร” รับรู้ความต้องการของพี่น้องประชาชน เวทีที่...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 43 เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย 18-19 พฤษภาคม 2561

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 43 เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย 18-19 พฤษภาคม 2561 พิธีกร นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย 18-19 พฤษภาคม 2561     นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นจัดงานเสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย 18-19 พฤษภาคม 2561ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะ รัชดานุสรณ์...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 42 การจัดการศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 42 การจัดการศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 พิธีกร นางสาวยุราพร พวงแก้ว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ การจัดการศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0     ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า บทบาทสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มุ่งสู่ไทยแลนด์4.0 ตามพันพันธกิจการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ตามวิสัยทัศน์ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองการศึกษา นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วิชาแกน (Core Subject ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ การส่งเริมการสนับสนุนการศึกษาการจัดการศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ - เป้าประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษา ประชากรทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง...
video

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 41 ประชาชนยิ้มได้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่นบริการวันละ 500 คิว

รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 41 ประชาชนยิ้มได้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่นบริการวันละ 500 คิว พิธีกร นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ นางบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ ประชาชนยิ้มได้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่นบริการวันละ 500 คิว     นางบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น1 ใน 4 แห่งให้บริการ ประชาชนคือนครราชมีมา อุดรธานี และอุบลราชธานี สำนักงานขอนแก่นตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนศูนย์ราชการ เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ปราสาทเปือยน้อย

ปราสาทเปือยน้อย                           ปราสาทเปือยน้อย เทวสถานศิลปะขอมหรือลพบุรีจัดเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในแถบอีสานตอนบน แม้ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่าปราสาทหินพิมายหรือปราสาทหินเขาพนมรุ้งก็ตาม ลักษณะองค์ปรางค์หันหน้าสู่ทิศตะวันออกสร้างด้วยหินทรายจำหลักลวดยายสวยงาม กำแพงขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบเขตปราสาทสร้างด้วยศิลาแลง   ข้อมูล/ภาพจาก www.isan.tiewrussia.com www.kk.ru.ac.th/prasartpeaynoi.htm

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น