วันศุกร์, กันยายน 21, 2018
หน้าแรก ข่าวทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่าง พ.ร.บ.ส่ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่าง พ.ร.บ.ส่ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ > https://goo.gl/forms/ZJ1Nr8gSA4pP51Fp2 เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 18 ก.ย.-5 ต.ค.2561 โดย คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และ กรมประชาสัมพันธ์ #ปฏิรูปประเทศปฏิรูปกฎหมาย #ThaiLawReform

ลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นแคนแก่นคูน

 ลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น (แคนแก่นคูน) องค์ประกอบลายผ้า ๗ ลาย ๑) ลายแคน หมายถึง สัญลักษณ์แทนความเจริญและสนุกสนาน เมืองแห่งหมอแคน ความสุขของชาวขอนแก่น ๒) ดอกคูน หมายถึง สัญลักษณ์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ๓) พานบายศรี หมายถึง ความมีมิตรภาพ ประเพณีการผูกเสี่ยว และการยินดีต้อนรับผู้มาเยือนของประชาชนชาวขอนแก่น ๔) ลายขอ หมายถึง เป็นสัญลักษณ์แทนความอยู่ดีกินดี ความอุดมสมบูรณ์ ของประชาชนชาวขอนแก่น ๕) ลายโคม หมายถึง การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาวขอนแก่น ๖) ลายกง หมายถึง อาณาเขต บริเวณที่ได้รับการอารักขาให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดไป ๗) บักจับหรือหมากจับ หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาวขอนแก่น
video

จากโลกเงียบสู่โลกกว้างด้วยศาสตร์พระราชา

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชความ ว่าการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจและเกิดความปิติ ที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่อไป จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ทั้งสิ้น 206 คนมีทั้งประจำและไปกลับ โรงเรียนแห่งนี้ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯเมื่อปี พ.ศ 2554 สวนแห่งนี้ได้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความสมดุลของต้นไม้ และหวงแหนร่วมกันอนุรักษ์เพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นายกองตรีธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เป็นวิทยากร และกล่าวว่า ทุกคนสามารถน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับชีวิต รวมทั้งการตระหนักและเห็นคุณค่าของพันธุกรรมพืช พื้นถิ่น น.ส ขนิษฐาโสธรรมมงคล ครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์ ได้กล่าวว่า รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ทาง รร. ได้บูรณาการพื้นที่ของ รร. ให้เป็นสวนพฤษศาสตร์ ที่เด่นที่สุดคือผักเสี้ยน เป็นผักพื้นบ้านอีสานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ………………………………………….. สำหรับโลกเด็กนักเรียนที่นี่อาจเป็นโลกแห่งความเงียบที่พร้อมก้าวสู่โลกกว้าง ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน...

พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ————————————————————————————————————————————— “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ————————————————————————————————————————————— พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ลักษณะอากาศทั่วไป     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง โดยมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ร้อย ละ 20-40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิเลย หนองบัวลำภู อุดรธานีและมหาสารคาม     สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลได้เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศอินเดีย ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบนมีฝนลดลง แต่ยังคงฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้   จังหวัด   พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้ คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ)   พยากรณ์ฝน (ร้อยละ) สูงสุด ต่ำสุด ขอนแก่น มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลมผิวพื้น...

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ ขอนแก่น วันนี้ (19 ก.ย. 61) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดการสัมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ชาวขอนแก่นร่วมสัมมนา กว่า 2,800 คน สำหรับโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างให้ข้าราชการและประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นมีการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ...

นายกฯ ห่วงใยปัญหาอนามัยประชาชน สั่งจัดระเบียบการให้อาหารนกทุกพื้นที่

นายกฯ ห่วงใยปัญหาอนามัยประชาชน สั่งจัดระเบียบการให้อาหารนกทุกพื้นที่ หลังมีข้อร้องเรียนมาก ชี้หวั่นกระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยวด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรุงเทพมหานคร จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะและวัด หรือแม้แต่พื้นที่ส่วนบุคคลแต่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง หลังได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าหลายแห่งปล่อยปละละเลย มีการให้อาหารนกเป็นประจำ จนจำนวนนกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความรำคาญ และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค "นายกฯ กำชับให้ทุกหน่วยทุกพื้นที่ไปหาวิธีแก้ไขให้เกิดความสะอาดอย่างเร่งด่วน โดยจะต้องไม่ทำร้ายสัตว์ แต่เน้นขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกอย่างเด็ดขาด เพื่อลดจำนวนนกในแต่ละจุดลง หากอยู่ในพื้นที่วัดขอให้กำหนดบริเวณให้อาหารในวงจำกัด เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับคนทั่วไป โดยได้ยกตัวอย่างกรณีท่าเรือวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.ที่มีการให้อาหารนกจำนวนมาก โดยไม่สนใจป้ายห้าม ทำให้ผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือใช้บริการท่าเรือต้องปิดจมูกปิดปากเพื่อป้องกันเชื้อโรค ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคที่มากับนกด้วย"

ฝันที่เป็นจริง..กฎหมายขายฝาก!

จบตำนานสัญญาทาส ..รัฐบาลยืนหยัด เคียงคู่กับประชาชน ออกกฎหมาย พ.ร.บ.ขายฝาก ให้ความเป็นธรรม คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือประชาชนรอดพ้นความเสี่ยงที่ดินหลุดมือไปเป็นของกลุ่มนายทุนปล่อยเงินกู้ 👉 www.facebook.com/199376937531248/posts/308076916661249/ 📋 ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 อนุมัติร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญ กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนจากสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรม โดยกำหนดบทนิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝาก กำหนดหน้าที่และอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดิน และกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับความสมบูรณ์ของสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระทำไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 📋 1. กำหนดบทนิยามของคำว่า “ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม” “ที่อยู่อาศัย” และ “รัฐมนตรี” เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 2. กำหนดให้การขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ต้องใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ กำหนดให้การทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัยจะต้องได้รับการตรวจสอบเนื้อหาของสัญญาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหากมีข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขายฝากในภายหลัง...

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ————————————————————————————————————————————— “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ————————————————————————————————————————————— พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (ออกคําพยากรณ์เมื่อเวลา 01.00 น.)     บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยภูม     ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอล ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปก คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ฝนที่ตกสะสม...

เหล่ากาชาดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่เป็นคนดีในสังคม

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่เป็นคนดีในสังคม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 18 ก.ย.2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 25661 โดยจะมีการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในอำเภอบ้านฝางโดย มอบให้กับ นางตุ่น แก้วดวงดี ชาวบ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง ซึ่งผู้ที่รับมอบบ้านเป็นบุคคลที่ทำการคัดเลือกจากทางเหล่ากาชาดขอนแก่น ว่าเป็นบุคคลที่ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่เป็นคนดีของสังคม สำหรับโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ ได้ทำการสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีมี่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจัดสร้างให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 26 อำเภอจำนวน 26 โดยมีการมอบให้ผู้ยากไร้ในปีนี้หลายหลังแล้ว สำหรับ การก่อสร้างได้สร้างตามแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณหลังละ 100,090 บาทเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์โดยค่าแรงและแรงงานเป็นการบูรณาการของชาวบ้านในพื้นที่เสียสละแรงกายช่วยกันสร้างและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจำนวนหนึ่งด้วยเพื่อเติมความสุขให้กับครอบครัวของผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีในสังคมต่อไป   ...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนจำนำพรรษา ถวายที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันนี้ (12 ก.ค. 60) เวลา 14.00 น. ที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมในพิธี ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น