วันจันทร์, ตุลาคม 21, 2019
หน้าแรก ข่าวทั้งหมด ช่วยเหลือชาวบ้าน

ช่วยเหลือชาวบ้าน

วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2560 ร่วมกันสร้างประเด็น บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco –a threat to development)

                         วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม                          ศาสตราจารย์ เกรียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ...

สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภครู้ร่วมกัน

                         นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าสารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคนายออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกสาร คุ้มครองผู้บริโภค เรียนประชาชนชาวไทย ปัจจุบันธุรกิจการค้าการลงทุนมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายรัฐบาลในการปกป้องคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าและบริการ มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ราคาสินค้าให้ได้มาตรฐานอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่ร้องทุกข์กรณีถูกเอารัดเอาเปรียบ ให้ความรู้ด้านกฏหมายเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตในปัจจุบันlถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งกลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภค ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-234384 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ผลิตรายการถนนปลอดภัย ขอนแก่นแก้ไขจุดเสี่ยง อันตราย ถนนมิตรภาพบริเวณจุดกลับรถหน้าศูนย์การค้าโลตัส เอ็กตร้า และจุดกลับรถหน้าสหกรณ์ครู ทำให้อุบัติเหตุลดลง

                         วันนี้ ( 15 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศุนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น กับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งวันนี้ ทางทีมงานบริษัท เอ็นไอ.คอม จำกัด ผู้ผลิตรายการถนนปลอดภัย โดยคุณณัฐพลณ์ ด้วงสุวรรณ โปรดิวเซอร์ฯ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง...

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบเงินทดแทนประกันชีวิตย้อนหลังแก่ทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาคเหนือและอีสานที่จังหวัดขอนแก่น

                         วันนี้ (14 พ.ค.2560)เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต. )เป็นประธานพิธีมอบเงินทดแทนประกันชีวิตย้อนหลังแก่ทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2547 ถึง 30 ก.ย.2552 กรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมอบให้ รายละ 500,000...

จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2560

                         วันนี้ ( 11 พค.2560 ) ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2560โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการแหงชาติ(พก.)โดยกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดสรรวงเงินสำหรับการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นสนับสนุนและให้กำลังในคนพิการในการพัฒนาตนเอง ทำข้อมูลคนพิการในจังหวัดให้ละเอียด และติดตามให้กำลังใจคนพิการในส่วนที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยให้ครอบคลุมมากที่สุด เช่นเครื่องจักรเครื่องมืออำนวยความสะดวกผู้พิการในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเกิดความภาคภูมิใจ มีที่ยืนที่มั่นคงในสังคม อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                         นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ล์ เปิดเผยว่าศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มอบหมายให้ประธานสภาเด็กและเยาวชนขอนแก่น เป็นวิทยากรกระบวนการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล กลุ่มเป้าหมาย 150 คน ในเขตจังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 50 กม. ตามทางหลวงมิตรภาพขอนแก่น-อุดรธานี สร้างปิดกั้นลำน้ำพอง บริเวณพองหนีบ เมื่อปี 2507 พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่บนทางหลวงสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 26 กม. วัดเจติยภูมิ ต.บ้านบาม อ.น้ำพอง วัดนี้เป็นที่ตั้งปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองขอนแก่น "พระธาตุขามแก่น" ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานถือกันว่าพระธาตุขามแก่นเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจ และเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่อีสานอีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือจากพระธาตุพนม จ.นครพนม และพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร   ข้อมูล/ภาพจาก www.phattarawan0707 www.reviewthaitravel.com www.kk.ru.ac.th/kueanUbonrat.htm

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น