วันศุกร์, กรกฎาคม 20, 2018
หน้าแรก ข่าวทั้งหมด หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน ขอนแก่น-หนานหนิง

    ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายตู้ เหว่ย ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาตินครหนานหนิง ร่วมเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน ขอนแก่น-หนานหนิง ที่ตั้งอยู่ริมบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพของเมืองขอนแก่นกับเมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นสวนสาธารณะที่ชาวขอนแก่นรักและชื่นชม และเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และมิตรภาพที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวขอนแก่น-หนานหนิง เป็นพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองเมือง จึงได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนานหนิง ณ บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองร่วมกันในอนาคต สำหรับการก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน เป็นการก่อสร้างอาคารวัฒนธรรมไทย-จีน ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีเนื้อที่...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    วันที่ 16 พ.ค.2561 ที่ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน การจัดโครงการการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในครั้งนี้ เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ กลไกการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และกลไกการดำเนินการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง อันจะนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 150 คนจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกิจกรรม จะมีทั้งการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายและกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ เป็นโครงการที่ทุกคนเข้ามามีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแรง...

รมว.มหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจกำลัง อส.ที่ขอนแก่น

    วันที่ 3 พ.ค.2561 เวลา 15.00น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยพร้อมด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น โซนที่1

    วันที่ 23 เม.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางพชรพร ครองยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น โซนที่1 ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าตามโครงการฯ รอบที่3 ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนดู่ ม.11 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ร่วมประชาคม ประกอบด้วยคณะทำงานระดับอำเภอ โดยมีนายสุริยันต์ สุเพ็งคำภา สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น และทีมขับเคลื่อนระดับตำบลเข้าร่วม...

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจติดตามโครงการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น

    วันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น และคณะกรรมการประกวด ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค และ สวท.ดีเด่น ระดับเขต เพื่อตรวจติดตามการทำงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โดยมี น.ส.จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นได้ทำงานประชาสัมพันธ์สนองนโยบายของรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีหน่วยงานที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น     ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดโครงการ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค และ สวท.ดีเด่น ระดับเขต...

รัฐยืนยันไม่เคยแทรกแซงกลุ่มลูกจ้างในกิจการประมงทะเล 22 จว. ย้ำมุ่งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เน้นคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง พร้อมป้องกันแก้ไขปัญหา เชื่อมความเข้าใจนายจ้าง-ลูกจ้าง

จากกรณีที่สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) ได้ส่งจดหมายร้องเรียนไปยังองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยระบุว่ามีการละเมิดเสรีภาพแรงงานอย่างร้ายแรงในประเทศไทย เนื่องจากมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแทรกแซงลูกจ้างในกิจการประมงทะเล นั้น รัฐบาลได้รับรายงานจากกระทรวงแรงงาน ว่า คณะทำงานดังกล่าว คือ คณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่จัดทำมาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเลให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างหรือแรงงานทั้งสิ้น ที่ผ่านคณะทำงานได้จัดประชุมอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด โดยให้ลูกจ้างในกิจการประมงทะเลรวมตัวกันอย่างสมัครใจ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีและเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน พร้อมทั้งจัดทำแผนส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ที่เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ เอกชน NGOs และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ “คณะทำงานชุดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ลูกจ้างในกิจการประมงทะเลรวมตัวกันเพื่อคุ้มครองสิทธิของตน สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยไม่ได้ประสงค์จะแทรกแซงหรือให้นายจ้าง องค์การนายจ้าง มีอิทธิพลต่อลูกจ้างแต่อย่างใด” นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและคณะทำงานยืนยันว่า ไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของกลุ่มสหภาพแรงงานประมงต่างด้าวและไทย...

นายกฯ ปลุกความเชื่อมั่นคนไทย ยืนยันรัฐบาลยึดประโยชน์ชาติเป็นสำคัญ แนะอย่ากังวลอาลีบาบาผูกขาดการค้า กำชับดูแลผู้ประกอบการในประเทศ พร้อมกระตุ้นให้ปรับตัวรองรับการแข่งขัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้า หลังจากที่อาลีบาบา กรุ๊ป ได้ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในโครงการ Smart Digital Hub พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า เข้าใจดีถึงข้อห่วงใยของนักธุรกิจและประชาชน แต่อยากให้เปิดใจกว้างมองอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะสิ่งดี ๆ ที่ไทยจะได้รับ โดยยืนยันว่ารัฐบาลยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน และคำนึงถึงประเทศชาติเป็นสำคัญ “นายกฯ ได้กำชับให้ฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติอย่างเหมาะสม โดยต้องไม่ให้กระทบต่อนักลงทุนไทย ควบคุมดูแลสินค้านำเข้าเพื่อปกป้องผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้โอกาสนักลงทุนรายอื่นเข้ามาแข่งขัน เพื่อสร้างความสมดุลในระบบเศรษฐกิจด้วย” นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ทางอาลีบาบาได้ประกาศชัดเจนว่าต้องการสร้างความสามารถให้ธุรกิจและคนรุ่นใหม่ของประเทศที่ไปลงทุนนั้นประสบความสำเร็จ โดยไม่ต้องการทำสงครามทางการค้า เพราะเชื่อมั่นในการแข่งขันเสรี ขณะนี้มีสินค้าของไทยหลายรายการที่ชาวจีนชื่นชอบมาก เช่น ข้าวหอมมะลิ ทุเรียน และผลไม้ต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ระบบการขายแบบอีคอมเมิร์ซ ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจนขายหมดอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาไทยเราไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ใด...

นายกฯ ยืนยันไม่มีใบสั่งจากรัฐบาล กรณี สนช.ล้มกระดานตั้งกรรมการ กสทช. ชี้เป็นดุลพินิจของสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน เชื่อพิจารณาตามระเบียบกฎเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สมาชิก สนช. มีมติล้มกระดาน และให้สรรหาคณะกรรมการ กสทช. ใหม่ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นดุลพินิจของ สนช. แต่ละคน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีจำนวนกว่า 200 คน จึงไม่มีใครสามารถไปบังคับหรือสั่งการได้     ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงและมีผู้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีนั้น ยืนยันว่านายกฯ ไม่เคยมีคำสั่งใด ๆ ที่ให้ดำเนินการเช่นนั้น และเมื่อสอบถามไปยังสมาชิก สนช. ก็ไม่มีผู้ใดรู้เห็นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เชื่อว่าทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง และพิจารณาทุกอย่างไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกติกา     อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเคยให้แนวทางกับทุกหน่วย เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรสำคัญนานแล้วว่า...

ผู้ว่าฯขอนแก่นเปิดสถานีโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตร พร้อมขุดลอกคูคลอง ลอกผักตบชวา ป้องกันน้ำท่วมเมืองขอนแก่น

    เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 เม.ย.2561 ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดป้ายสถานีโรงสูบน้ำและเปิดเดินเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ริมบึงหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อลดระดับน้ำในบึงหนองโคตร ใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำ เป็นแก้มลิง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตำบลบ้านเป็ดและเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยจะทำการสูบน้ำในบึงหนองโคตรออกไปประมาณ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะใช้เวลาในการสูบประมาณ 45 วัน โดยมีการบูรณาการกันทำงานทั้ง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานโครงการชลประทานเขต 6 และจังหวัดรวมทั้ง ปภ.เขต 6 และ ปภ.จังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมในเขตตำบลบ้านเป็ด และในตัวเมืองขอนแก่น มีมานานกว่า 10...

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นสั่งเร่งสูบน้ำออกจากบึงหนองโคตรแก้ปัญหาป้องกันน้ำท่วมเมืองขอนแก่น

    วันที่ 18 เม.ย.2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 สำนักงาน ปภ.จังหวัด ชลประทาน เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อหาแนวทางและวางแผนป้องกันน้ำท่วม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ดังนั้นปีนี้จังหวัดต้องเรียกหน่วยงานมาวางแผนรับมือให้ได้เพราะหลังสงกรานต์ฝนจะเริ่มตกลงมามากขึ้นและทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำฝนของปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว จึงได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองโดยมีการประชุมกันหลายครั้งแล้วในการแก้ไขปัญหา ได้ลงสำรวจสภาพพื้นที่และดูเส้นทางน้ำ วางแผนบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเบื้องต้นจะมีการสูบน้ำจากบึงหนองโคตรออกไป 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเตรียมรับน้ำใหม่ช่วงเดือนพฤษภาคมโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยืนยันปีนี้จะสู้กับน้ำที่ท่วมเมืองขอนแก่นจึงต้องวางแผนตั้งรับตั้งแต่ตอนนี้พร้อมให้เทศบาลสำรวจและทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่อุดตันและทุกส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ชยุต...

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น