รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

0
1044
รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

    นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังนี้

๑. การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้ายพระฉายาลักษณ์ ณ สถานที่ทำการและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และสมุดลงนามถวายพระพร สำหรับผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร

๓. พิธีเปิดโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคัดเลือกชุมชนนำร่องใน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๑ ชุมชนที่มีพื้นที่ติดลำน้ำสายรองและประชาชนในชุมชนมีความพร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแบบยั่งยืน

๔. การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง

๕. การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมของจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ณ ท้องสนามหลวง

๖. พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

๗. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งการจัด กิจกรรมออกเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการ ภาคี เครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล และประชาชน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘. รัฐบาลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๒๔๓ รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๙. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร ๖๗๐ รูป ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัด

๑๐. ริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ และภาคประชาชน ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๗.๐๐ น. ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

๑๑. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในนามประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

    นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ สาธิตการฝึกอาชีพ การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การทำขนมไทยและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ แจกกล้าไม้ และการจัดจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มราคาประหยัดจาก Food Truck (หนูณิชย์) และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา พุทธศาสนิกชนจะแต่งกายสีขาวก็เป็นไปตามอัธยาศัยและประเพณีนิยม

ข่าว สปน. ข่าวที่ ๒๔/๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

ใส่ความเห็น