มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น

0
934

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กในความอุปการะ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงประจำปีงบประมาณ 2559/60 จำนวน 746 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,917,800 บาท การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแต่การพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึกษา สุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้เด็กยากไร้ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีพัฒนาการตามวัยและได้รับโอกาสในการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อให้มีคุณลักษณะ “เก่ง ดี มีความสุข” ภายใต้แนวคิดบูรณาการใน 6 ประเด็นได้แก่ การดูแลสุขภาวะเด็ก การดูแลเด็กปฐมวัย การส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็นอยู่และการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

ใส่ความเห็น